2015-05-22

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Ogólny opis sprawy:

 

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 

– udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i w centralnym repozytorium informacji publicznej www.danepubliczne.gov.pl,

 

– przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) i z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

1.Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.

 

2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.

 

3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

4.Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z centralnego repozytorium informacji publicznej albo z pominięciem procedury wnioskowej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.

 

2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

4. Po rozpatrzeniu wniosku Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku:

a) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

b) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

c) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

d) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

5. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

6. W przypadku otrzymania sprzeciwu Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Informacja sektora publicznego jest udostępniana na wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej, przesłany do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, złożony w sekretariacie lub przesłany na: sekretariat@filharmonia.gda.pl fax. 58 323 83 63

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

 

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne.

 

2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

3. Rozpatrzenie przez Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas niezbędny na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

1.Od wydawanych przez Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

 

2. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydanej w następstwie rozpoznania odwołania wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Akty prawne dotyczące sprawy:

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/267/1)

 

 

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/352/1)

Załączniki

  wniosek o ponowne w...licznego.docx 15,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o ponowne w...blicznego.pdf 86,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się