2020-02-10

Zapewnienie systemu sprzedaży biletów - dialog techniczny

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

  1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie systemu sprzedaży biletów na potrzeby PFB.
  2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie:
  3. Najlepszych możliwych dostępnych technologii i możliwości realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów inwestycji.
  4. Opinii na temat planowanych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
  5. Uzyskania wstępnych, szacunkowych ofert cenowych służących poprawnemu oszacowaniu kosztów zamówienia przez Zamawiającego.

 

WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU

Zamawiający dopuści do dialogu technicznego Wykonawców, którzy posiadają w swojej ofercie systemy sprzedaży biletów do obsługi kas biletowych oraz  sprzedaży on-line oraz ich systemy obsługują system sprzedaży w instytucjach kultury z widownią min. 300 osób.

 

Celem potwierdzenia warunków Wykonawca do wniosku dołączy wykaz instytucji, które korzystają z rozwiązań Wykonawcy.

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym i spełniające warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi  ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać :
  1. Termin składania zgłoszenia 14.02.2020. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
  2. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

Załączniki

  Zgłoszenie.docx 16,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie.pdf 154,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin.pdf 156,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się